Partikas griedanas madina

Mçs visi novçrtçjam çdienus un organizâcijas, kas jebkâdâ veidâ palîdz mums darbâ vai vismaz vienkârðot mûsu darbu. Viena no ðâdâm ierîcçm, kas atvieglo maìistra darbu, ir burvju griezçjs 310p. Var teikt, ka ir nemainîga çdinâðanas ierîce, kas nepiecieðama jebkurâ çdinâðanas iestâdç, jebkurâ veikalâ, kâ arî mâjâs.

Daþâdu produktu grieðanaIr grûti iedomâties pârtikas preèu veikalu, kuram nav ðâdas iekârtas. Paðreizçjâ paaudze nepçrk aukstos gabalus vai sieru uz kilogramiem, jo tai nav tâdas vajadzîbas, jo veikali nepârtraukti iesaka daþâdus ðos rezultâtus. Tâpçc bûtu bezjçdzîgi izmantot milzîgu pârtikas produktu daudzumu, kâ tas notika Polijas Tautas Republikas laikâ. 310p burvju griezçjs nodroðinâs âtru apkalpoðanu neskaitâmiem patçrçtâjiem, kas savâkti veikalâ. Tas sagrieþ produktu simetriski ðíçlçs, kas izskatâs ïoti pievilcîgi. Slîpmaðînas ir paredzçtas daþâdu pârtikas produktu grieðanai. To var izmantot mîksto produktu grieðanai, ja tas ir mîksts un pat ciets vai sauss. Visi izcirtòi atbilst klienta vçlmçm, jo grieðanas biezuma izmaiòas ir ekonomiskas un lielas.

Viss vçlas no naþaGrieðanas efektivitâte vçlas no naþa asuma. 310p griezçjs vienkârðâ konstrukcijâ ir asinâtâjs, kas ïauj asinât naþu. Grieðanas nazi vada motors ar târpu pârnesumiem. Tâpçc griezçjs efektîvi nogrieþ produktu ðíçlîtçs lîdz 16 milimetriem. Çdiens ir acîmredzams un çrts. Grieðanas laikâ nav nepiecieðams presçt sagrieztu pârtikas produktu, jo tas ietekmç gravitâcijas vçrtîbas. Grieðanas laikâ viss, kas jums jâdara, ir pârvietot baroðanas tabulu, izmantojot galda rokturi. Ierîce ir daudz higiçniska un noderîga veselîbai, jo visi tâ elementi, kas nonâk saskarç ar sagrieztu pârtiku, rodas parastâ nerûsçjoðâ tçrauda dçï. Kas ietekmç to, ka nav iespçjams, ka rieksti tiek veidoti uz ðíçlîtçm. Visi griezçja elementi ir apdroðinâti pret koroziju, un ir svarîgi to tîrît bez bailçm par mûsu veselîbu. Saglabâjot to tîru, tas atvieglo arî grieðanas maðînas lielo demontâþu.