Pelcka taksometra zona

Finanðu ministrija izmanto daþâdas metodes, lai samazinâtu pelçko zonu un iekasçtu maksâjumus. Kampaòa pati par sevi bija sociâla kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjumu saòemt kvîti pçc preèu vai pakalpojumu iegâdes. Ir grûti pateikt, cik efektîva ðî cîòa bija: poïi visu laiku izturas pret nodokïu biroju tikpat daudz kâ mûsu pretinieks, nevis sabiedrotais, tâpçc viòi ir gatavi vilni saòemðanas kvîti, nevis pieprasît to. Mçs nejûtam ieradumu atcelt visus dokumentus, lai mçs varçtu brîvi atgriezties pie viòiem brîvajâ laikâ, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Fiskâlajam maksâjumam ir vçl viens, nevajadzîgs papîrs, kas bûs mûsu pakaiðiem. Kâpçc jûs saòemat èekus, jo tie ir uzdrukâti uz ðâda dokumenta un ar tâdu tinti, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, kas sâkotnçji uz tiem rakstîts?Var izmantot ðaubas par ðî rîcîbas standarta efektivitâti, ministrija nâca klajâ ar ideju, ka tagad poïu bûtîbâ ir labi noðâva, proti, loterijas biïeti. Pçc iepirkðanâs par minimâlo PLN 10 un saòemðanas no novitus hd e printera ikviens varçja reìistrçties tîmekïa vietnç un saòemt iemaksu automaðînu loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es domâju, ka ðâdas darbîbas padara daudz vairâk jçgas, nekâ atkârtojot garlaicîbai "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums". Poïi nepatîk, kad viòi mâca viòus - tas, iespçjams, ir nozîmîgâkâ mûsu rakstura daïa. Kâpòu metode nedarbojas precîzi - komunistiskâs varas iestâdes par to uzzinâja, kad opozîcija ne tikai izkliedçjâs represiju priekðâ, bet arî konsolidçja un izraisîja galîgo uzvaru. Burkânu labâk novieto ar nûju, piemçram, iespçju iegût automaðînu.Sam izjuta to savâ âdâ, iepçrkoties lielveikalâ es saòçmu karti, kas ïauj izmantot punktus par katru iegâdâto produktu. Raksti bija svarîgi pçc apmaiòas ar materiâlajâm balvâm. Es mçìinâju iepirkties pçdçjâ veikalâ, lai gan, lai to sasniegtu, man bija jâdodas apmçram trîs kilometrus. Pçc tam es pârtraucu, kad sapratu, ka, lai iegûtu vçrtîgu atalgojumu, man bûtu jâdodas ðajâ telpâ daudzus gadus. Tieði tâdâ veidâ balvas solîjums atbild uz poïiem.