Pienakumi ar kases aparatu

Paðlaik mîtnes valstî ir tâdi noteikumi, ka pat frizierim, zobârstam vai kosmetologam jâbût fiskâlajam kases aparâtam. Neatkarîgi no tâ, vai receptes ir draudzîgas vai nç, jums ir jâiegâdâjas ðâda ierîce. Pretçjâ gadîjumâ ir sagaidâmas nepatîkamas sekas âdai ar naudas sodu vai maksât lielâku nodokli. Tâpçc katram ieguldîtâjam ir jâiegulda valûta. Bet kas bûs fiskâlais kases aparâts citam uzòçmçju veidam?

Vienas bankas kaseVispopulârâkais vietçjâ tirgû pieejamais naudas veids ir vienas sçdvietas kases aparâts. Ðâdâm iekârtâm ir iespçja sadarboties ar citâm ierîcçm, starp tâm, kas nav saderîgas ar mçrogu, datoru vai kodu lasîtâju. Diemþçl, lai izmantotu ðo ierîèu modeli, ir nepiecieðama skaidras naudas programma, kas veltîta visâm skaidras naudas izmaksâm. Tâdçjâdi bûs mazliet brîþa, kad jauni standarti un institûcijas no pazîstamu mçbeïu raþotâju brîþa varçs sadarboties ar citiem. Ir vçrts apsvçrt, vai mums ir vajadzîgas ðâdas iespçjas - atbilstoðs kases aparâts arî darbojas bez tiem, un tas maksâ mazâk.

avots:

Portatîvie kases aparâtiCita veida kases aparâts ir portatîvie kases aparâti. Viòu svarîgâkâ iezîme ir absolûti iespçja brîvi pârvietoties no vides uz vidi. Ðâda veida mobilitâti novçrtçs taksometru vadîtâji, kuriem arî jâveic skaidra nauda. Ar padomiem cieðai izpildei ðie çdieni tiek izgatavoti tâ, lai jûs varçtu to îstenot gandrîz visos apstâkïos. Augsta vai zema temperatûra, daudz svarîgs mitrums - pçdçjai no pârnçsâjamâm bankâm ir jârisina. Visbieþâk tos sagatavo no gumijas vai silikona, kas novçrð nevçlamu iekðçjo sistçmu applûðanu. Bruòotais dizains nedaudz pazemina lietoðanas kvalitâti, lai gan tas ir tikai nelielas neçrtîbas, òemot vçrâ plaðo portatîvo lietoðanu.

Lielas tirdzniecîbas vietasLieliem tirdzniecîbas vietâm ar lielu bagâtîgu dienas apgrozîjumu iepriekð minçtie risinâjumi nav pietiekami. Tâpçc radâs sistçmiskie naudas lîdzekïi. Tie ir derîgi arî datorâ, kâ arî citos kases aparâtos. Turklât tie atbalsta ârçjâs ierîces bez problçmâm. Jaunâkie modeïi, kas ir redzami tirgû, ir datoru kases aparâti. Tad ir datora un finanðu printera kombinâcija. Visbieþâk redzamie tiek patçrçti lielveikalos, un to funkcionalitâte ir atkarîga no kases programmas.Katram uzòçmçjam atbilstoða finanðu banka radîs kaut ko citu, tâpçc nav iespçjams skaidri noteikt, kura ir patiess.