Programma firefox timekia vietou tulkodanai

Paðreizçjais globalizâcijas process nozîmç, ka pasaule pârdod pastâvçt jûsu rokai. Vîrieði no attâlâkajiem pasaules stûriem ir savienoti ar interneta tîklu. Pateicoties daudzâm sociâlo tîklu vietnçm, savienojuma izveide ar galvu, kas saòem vairâkus tûkstoðus kilometru, nav problçma.

Tas pats attiecas uz unikâlu produktu meklçðanu vai sareþìîtu informâciju. Ir tikai pati barjera, ko daudzi ðî globâlâ tîkla lietotâji atkâpjas no mçría - sveðvalodas zinâðanas.Ðodienas jautâjumâ ir vçrts nodot savu lietu profesionâïiem un nodot uzòçmumam, kuram ir tîmekïa vietnes tulkoðanas iespçjas. Ðâ tulkojuma modeïa speciâlisti var strâdât pat ar lielâkajiem valodas sareþìîjumiem. Viòi païaujas uz oficiâlo valodu, kâ arî sarunvalodas vârdnîcu un daþâdiem sarunvalodiem.Aplûkojot tulkotâja darbu ðodienas darba tirgû, ir grûti pateikt, ka paðreizçjâ bezdarbnieka profesijâ iemâcîtâ persona nebûs. Internets ir pilns ar reklâmâm no uzòçmumiem, kas bûtu gatavi sadarboties ar tulkotâjiem. Pat gadiem ilgi atpakaï darba piedâvâjumi apmâcîbai bija daudz mazâki, jo bija arî tirdzniecîbas kontakti ar ârvalstu partneriem. Tomçr internets atvçra daudzus uzòçmumus ceïâ uz viòiem un iemâcîjâs sevi aizstâvçt kâ neaizstâjamu saikni daudzâs korporâcijâs. Vajadzîba tulkot tîmekïa vietnç un bûtu lietderîgi palielinât tulkotâju vakanèu skaitu. Tika aizmirsti tikai papîra dokumenti. Jau viss, kas ir svarîgs, pazudis pazîstamâ zîmola interneta kartç.Kâ jûs zinât, informâcija ir tirdzniecîbas svira, un internets pilda îpaði svarîgu savienotâja funkciju starp sûtîtâju un saòçmçju. Ja tâ valoda ir lieliska, tad otrais punkts ir priekðrocîba lietotâjam, ja ne - nekas nav pazaudçts. Pietiek ar tulka pakalpojumiem.