Programmas linux uzocmumiem

Ja mçs jau strâdâjam, mçs droði vien zinâm, ka daudzas lietas mums palîdz rezervçt specializçtu programmatûru. Programmâs iesaistîtie uzòçmumi laukumâ izlaida daudz noderîgu produktu, kas mums darîs visu.

Uzòçmuma programma bieþi ietver arî labu produktu paketes. Galvenokârt ðâdâ datnç mçs varam nopelnît pierâdîjumu par noliktavu programmu, kas ïauj mums noteikt, cik daudz mçs esam konkrçtâ vienumâ, ïaus mums kopumâ pârvaldît savus ietaupîjumus, bez nepiecieðamîbas manuâli skaitît visu. Pakete parasti ietver arî rçíinu piesûtîðanas pieteikumu. Tas var bût viens no svarîgâkajiem produktiem, ko bieþi izmanto tikai ar noliktavu programmâm, pateicoties to augstajai konverìencei, bieþi vien pat vienam un tam paðam produktam. Ja mums ir savs uzòçmums, tad rçíini darbojas gandrîz visu laiku, mçs saòemam daþus, mçs atklâjam jaunus. Rçíinu izsniegðana manuâli tagad ir pilnîgi nepraktiska attiecîbâ uz faktu, ka ðâda darbîba vienkârði absorbç pârâk daudz klimatisko apstâkïu, tâ ir arî ârkârtîgi grafiska kïûda.Uzòçmumiem paredzçtâs programmas bieþi vien arî „pârvalda” uzskaiti, aprçíina izmaksas, zaudçjumus, peïòu - mçs izmantojam tikai atbilstoðus datus - pârçjâ programma apstâjas.

Pasaules globâlâs datorizâcijas laikmetâ pretçjâ dzîves sfçrâ ir vçrts izmantot pçdçjo ierîèu modeli. Mâkslâ bieþi daudzas jomas mûs aizòem diezgan nevajadzîgi, bet mçs varçtu veltît daudz jaunu jautâjumu. Laika trûkums sava uzòçmuma darbîbâ bieþi tiek pieðíirts tikai, izslçdzot ðo ierîèu modeli - tâpçc nedomâjam domât par to, ka mums nav laika neko jaunu mûsu karjerâ, ja mçs joprojâm esam kontos. Vçl viena iezîme ir fakts, ka mçs bieþi veicam visas formalitâtes pçc daudzâm darba stundâm, un tas nav viegli. Ideja ir maðîna, kas visu laiku darbojas saskaòâ ar konkrçtu skriptu, iespçja, ka ðis plâns kïûdâs, ir daudz mazâks.