Psihoterapijas audiogramata

Mûsdienu produktâ mçs centîsimies atbildçt uz jautâjumu: kas ir psihoterapija?

Protams, mçs visi zinâm, ka psihoterapija ir ârstçðanas veids, kura prioritâte ir palîdzçt garîgâs vai fiziskâs cieðanas. Psihoterapija ir arî sareþìîts process, kura dzçrienam tiek uzdots mainît pacienta domâðanas stilu, kâ arî uzvedîba, kas var bût precîza pacientam, joprojâm cieð. Psihologam ir minimâlâs zinâðanas, kas viòam dos 100% izpratni par pacienta problçmu un pat pçc pacienta izpratnes, viòð varçs izmantot pareizo ârstçðanas tehniku.

Psihoterapija ir ïoti sareþìîts process. Lai pacients spçtu tikt galâ ar savu problçmu, viòam ne tikai jâraugâs reâli, bet arî jâreìistrç savas sliktâs puses, dusmas, bailes vai nepatiku pret daþâdâm sievietçm. Psihoterapija nav tikai saruna ar speciâlistu, kurð redz pacientu aizmugurç, un saka, ka viss bûs sistçmâ. Psihoterapija ir îpaða saistîba, kurâ psihoterapeita pacients saòem labâku izpratni par mûsu tçmâm, kâ arî viòa cieðanu avotiem.

Mçs bieþi dzirdam no citiem cilvçkiem, ka psihoterapija viòiem rada bailes. Ðâdu pçtîjumu gaitu rada tas, ka ikviens vçl joprojâm maz zina par psihoterapiju lîdz pat ðai dienai. Un tâpçc mçs zinâm, ka, ja mçs kaut ko nezinâm, tas mums rada to paðu pastâvîgo bailes.

Cik ilgi psihoterapija ilgst? Psihoterapijâ nav stingras procedûras, kas noteiktu, cik ilgi dzîvo psihoterapija. Katrs pacients, kurð tiek uzskatîts par speciâlistu, ir vçl viena problçma, un tâpçc tam ir nepiecieðama îpaða pieeja. Arî pat psihoterapeits pirmajâ tikðanâs reizç ir ïoti grûti noteikt, cik daudz ârstçðanas var veikt, lai gan to var salîdzinât ar problçmu skaitu, ar kurâm tiek pieòemts, ka pacients ir psihoterapeits.Tâtad ir droði teikt, ka psihoterapija ir atkarîga no tâ, kâ mainâs domâðanas veids personai, kura gatavojas terapijai, un atbrîvojot viòu no garîgâs peïòas.