Rciinu programma maka

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums izsniegt daþâda veida norçíinu dokumentus âtri, praktiski un pielâgotâ stilâ. Komarijas ERP Optima rçíinu modulis ir ïoti noderîgs lietoðanâ. Ar to varat izsniegt dokumentus noteiktâ valûtâ.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatīvs veids, kā zaudēt svaru

Ðis pieteikums ir pilnîbâ sinhronizçts ar saviem Comarch sistçmas komponentiem. Zinâmie tiek atjauninâti visâ teritorijâ, kâ rezultâtâ tiek veikta vienkârða grâmatvedîba. Koncentrçjoties uz funkcionalitâti (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, tieðsaistes dokumentu apmaiòa, ðis posms modulis ir visinteresantâkâ iespçja ðajâ modelî.Papildu rîks, piemçram, îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums iesniegt visu informâciju un materiâlus, kas saistîti ar konkrçto klientu. Tas ir neticami pieejams risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðai programmai ir drukâðanas funkcija. Tas viss rada, ka pasûtîjums ievçrojami atvieglo uzòçmuma vai uzòçmuma darbîbu un rada patîkamâku darbu.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir ideâli piemçrota bçrniem un vidçjiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas departaments nav strîds un pakalpojums un atbalsts ir noderîgi darbiniekiem. Ðâda rîcîba ir pareizais rçíinu modulis kâ þurnâls norakstîðanai un rçíinu sagatavoðana atvieglo cilvçku darbu un ierobeþo iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izsniegt rçíinus ar tûlîtçju korekciju un drukâjamîbu.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra ïauj: izsniegt pârdoðanas un pirkuma rçíinus, fiskalizçt privâtpersonâm, rîkoties ar visiem uzòçmumiem zlotî un ârvalstu valûtâs, izdot korekcijas dokumentus (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðana un pârdoðana, izvçloties tradicionâlos maksâðanas veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu kâ plus un tos, ko norâdîjis programmatûras lietotâjs, un pakalpojumu un partneru reìistru.