Saimnieciskas darbibas statuti

Daudziem cilvçkiem uzturçðanas mçríis ir radît lielu un labu ìimeni. Tomçr, precîzi precçties, kïûst nepatikðanâs, uzsâkot jaunu pçcnâcçju. Mçs varam nodroðinât neauglîbu, ja pçc vismaz viena gada sazinâðanâs ar partneri, neievieðot jebkâda veida kontracepcijas lîdzekïus, tâ nepârvieto olðûnas.

PostureFixerProPostureFixerPro - Magnçtiskâ korektora stâja jûsu mugurkaulâ!

Mûsu problçmas vislabâk apstiprina klînika. Ja visi no mûsu puses centieni tiek slçgti ar katastrofâlu sakâvi, pçc iespçjas âtrâk jâmeklç profesionâlâ palîdzîba. Ir daudz iemeslu neauglîbai, tâdçï visas problçmas tiek âtri atrisinâtas. Neauglîbas klînika atjauno cerîbu daudziem pâriem, jo tad slimîba ir izârstçjama. Daþreiz pietiek ar farmakoloìisko ârstçðanu, lai pçc laba laika jûs varçtu tikt galâ ar sievietes svçtîto stâvokli. Protams, ir arî tikpat liela varbûtîba, ka problçma ir saistîta ar vîrieti vai pat ar abiem partneriem. Tieði tâpçc ir tik svarîgi zinât patieso neauglîbas cçloni. Neauglîbas klînika, pçc atbilstîgas intervijas ar pacientiem apmierinâðanâ, novirza viòus meklçt ðai ginekoloìiskai lietoðanai. Mçríis ir arî konstatçt jebkâdus bojâjumus sistçmâ. Ja esat inficçts ar infekciju, iekaisumu vai jebkâdu infekciju, jums vispirms vajadzçtu to izdziedinât. Tikai tad, kad organisms atrodas finanðu un iekðçjâ lîdzsvarâ, jûs varat sniegt papildu pasâkumus neauglîbas ârstçðanai. Nepiecieðams izslçgt visas cistas, myomas, audzçjus vai audzçjus. Cilvçkiem ovulâcijas traucçjumi neregulârajos menstruâcijâs ir ïoti bieþi sastopams neauglîbas iemesls. Caureju caurlaidîbas trûkums ir arî bieþi izplatîtu iemeslu, kâpçc pçcnâcçju trûkums. Noderîga pârbaude ir ultraskaòas pârbaude. Arî dzemdes funkcijas var bût slimas, un tad sâkumâ nav vietas ligzdai. Cilvçkiem galvenais neauglîbas cçlonis ir spermas problçmas. Neauglîgas spermas ðûnas, to samazinâtais daudzums vai traucçta gamete konstrukcija ir atbildîgi par neauglîbu. Klînika savâc klienta spermas paraugu iestâdç, lai noteiktu iespçjamâs sâpes.