Silczijas apicrbu rathotajs

Populârajâ sestdienâ tika sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs pastâvçja visîsâkajâ iespçjamâ veidâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu darbâ tika izmantoti tikai svaigi un maigi audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki no tamborçtâm figûrâm. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar galvenajiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks izmantoti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas laimîgas un siltas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nodevuði savus produktus pârdoðanai, un, kad izsoles priekðmets bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks atvçrta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot interneta biznesu, kurâ bûtu noderîgas kolekcijas, kas nav stacionârie komplekti.Polijas apìçrbu kompânija ir dzçriens starp karstâkie apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt, daudzus labâkos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Kas katru periodu padara ðo kolekciju vienotu ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir ieinteresçti citâ rindâ, zina citu brûci. Ðîs kolekcijas rodas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri lietotâju vidû gan ârvalstîs, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, tâ nepieminçs gûtâs apmierinâtîbas spçjas un apgalvo, ka atslçgas ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjs medicîniskais