Sinhrona tulkodanas darbs

Sienu atvçrðana, kâ arî starptautisko kompâniju sadarbîbas piedâvâjums paðreizçjos gados ir radîjis daudz atðíirîgu tulkotâju tulkojumu. Viòi pavada prezidentus, lielo korporâciju pârstâvjus un arî iesaka daþâdus tulkojumus gan biznesa sanâksmçs, gan svarîgos lîgumos. Tomçr ðâda mâksla ir delikâta un absorbç daudzas prasmes, ne tikai valodas prasmes.

Viena no lielâkajâm situâcijâm ir secîga tulkoðana, kur runâtâjs neietekmç ietekmi, tikai viòð atzîmç savu runu un pçc tam, kad tas ir tulkots pçdçjâ valodâ. Ðajâ ziòâ ir jâuzsver, ka secîgais tulkojums nav par katra runâtâja viedokïa precîzu tulkojumu, bet gan par svarîgâko aspektu izvçli no viedokïa un vispârçjas nozîmes. Tulkotâji paði atzîst, ka tas ir sareþìîts uzdevums, jo papildus paðas valodas zinâðanâm ir jâparâda loìiskâs domâðanas spçja. Tâ rezultâtâ ðai ietekmei ir jâizlemj, kas ir vissvarîgâkais konkrçtajâ jautâjumâ.

Sinhronâ tulkoðana ir populârâks tulkoðanas veids. Ðajâ gadîjumâ tulkotâjs, izmantojot austiòas, dzird sâkotnçjo piezîmi un papildus izskaidro viòa dzirdçto tekstu. Ðâda veida tulkojumu visbieþâk izmanto televîzijas vai radio ziòojumos.

Visbieþâk un jûs varat sastapties ar sakaru veidoðanu. Ðâda veida tulkojums sastâv no fakta, ka runâtâjs runâ 2-3 teikumus, veic pârtraukumu, un tajâ brîdî tulkotâjs tulko izeju no avota valodas uz mçría valodu. Lai gan secîgai tulkoðanai ir nepiecieðamas piezîmes, sakaru tulkojumos, îsa teksta apjoma dçï tâs nav nepiecieðamas.

Iepriekð minçtie piemçri ir tikai daþi tulkojumu veidi, kâ rezultâtâ tiek veikti arî tulkojumi (îpaði valsts iestâþu un politiíu sanâksmçs vai juridiskie / tiesu tulkojumi.

Viena lieta ir vienkârða: tulkotâja grâmatâ, papildus ideâlâm valodas zinâðanâm, ir arî refleksi un interese, bet arî diktâcija un skaists stress. Pçdçjâs izkârtojumâ, izvçloties tulku, ir vçrts redzçt viòa prasmes.