Skruves tiedsaistc

Neapðaubâmi, tas pats veselîgâks uzòçmçju daudzums attiecas uz izsoles izsolçm, ko veic internetâ. Tas ir îpaði pârsteidzoði: mçs dzîvojam 21. gadsimtâ, un tîkla diapazons ir liels. Pateicoties tam, pieaug arî tirdzniecîbas iespçju klâsts. Tomçr, kâ ir valsts kases norçíinu konts - uzòçmçjs, kurð iepazîstas ar paðreizçjo veidlapu? Kâ ar saòemðanas mçríi? Visbeidzot: kâ jautâjums par kases aparâtu gaida iepriekð minçtajâ kontekstâ? Padomâ par ðiem pçtîjumiem un ïaujiet mums atklât svarîgâkos faktus par "tieðsaistes kases aparâtu".

Noteikumu maiòa, kas bija laba vieta 2015. gadâ, prasîja Polijas uzòçmçju spçju ieviest finanðu apvienîbas kâ daïu no mûsu lomas. Ðeit ir jâuzsver, ka saistîbâ ar tâ dçvçto pasta pasûtîjumu pârdoðanu likumdevçjs attiecîbâ uz ðiem uzòçmçjiem saglabâja tiesîbas izòemt kases aparâtu, ko pârdod pârsteidzoðs risinâjums. Tomçr, neskatoties uz ðo risinâjumu, jâatceras, ka noteikumi ir mainîjuðies, kas, cita starpâ, ir tâ sauktie preèu piegâdçm, uz kurâm neattiecas visi izòçmumi.

Pâriet uz Finanðu ministra pçdçjo regulu no 2014. gada 4. novembra. Gadîjumâ, ja daþreiz ir grûti sistemâtiski glabât reìistrus, vienlaikus saglabâjot kases aparâtus, tas neaizstâtu apgrozîjuma robeþu, kas izraisîja nepiecieðamîbu pçc fiskâlâs kases. Tâpçc Finanðu ministrija nav atcçlusi pienâkumu izmantot nodokïu kases nodokïu maksâtâjiem, kâdus pârdoðanas gadîjumus notiks, izmantojot internetu (un bieþi vien populâros tirdzniecîbas tîklus tîklâ. Patieðâm, lai iegûtu atbrîvojumu iepriekð minçtajâ tieðsaistes tirdzniecîbâ, ir nepiecieðams veikt labvçlîgus nosacîjumus, un dizains ir vçrts apmeklçt.

Savukârt, ja atkâpðanâs no kases aparâta atlaiðanas, pârdodot internetu, nav kategoriski jâmaksâ? Pârdodot daþâdus kameru, telekomunikâciju, televîzijas un radio veidus. Ðíîdums nav pieejams, pârdodot smarþas. Jautâjumos, kas tieði saistîti ar ðîs sugas svaru, uzòçmçjam nekavçjoties jâizsniedz kvîts. Ja ir nepiecieðams izsniegt kvîti, ir nepiecieðams arî kases aparâts. Tieðsaistes veikals un kases aparâts - tâtad, ja tas var bût nopietns un sareþìîts temats - tâ nav tikai paðiem ieguldîtâjiem, kurus pârsteidza ðîs izmaiòas.