Smildu konveijeri

Skrûvju konveijeri tiek izmantoti galvenokârt saimniecîbâ, ðo ierîci izmanto, lai izmantotu gatavu barîbu no maisîtâja, pârnesot savu barîbu no dzirnaviòas vai no vircas. Vairâk izmanto graudu izkrauðanai un iekrauðanai.Maksimâlais skrûvju konveijeru darba leòíis ir 45 grâdi. Skrûvju konveijeri sauc par graudainu èûsku vai skrûves padevçju.Skrûvju konveijers savienojas ar lauksaimniecîbas piekabju izkrauðanu vai graudu tvertòu pildîðanu. Tas palîdz arî transportçjot graudus. Tiek izmantoti konveijeri un pirmâs graudu tîrîðanas. Ðis rîks parasti dod jums ceïa elementu lopbarîbas un ceïu darbîbai graudu uzglabâðanai. Skrûvju konveijeri ir trauki ar attâlumu no 4 lîdz 12 m, veiktspçja no 7 lîdz 60 T / h, caurules no 110 lîdz 250, motori no 1,5 lîdz 11 kW.Skrûvju konveijeri ir ïoti funkcionâlas lauksaimniecîbas maðînas. Bieþi lietojot, ir ïoti praktiski pârbaudît gultòu un íîïsiksnu stâvokli. Ðîs sastâvdaïas ir ierîces ârkârtas situâcijas. Turklât jârûpçjas par skrûves konveijera darba leòíi. Tas prasa maksimâli 45 grâdus.Izòçmums no ðî principa ir vertikâlie konveijeri. Pçc tam pie çkâm, silosiem un citâm saimnieciskâm un saimnieciskâm çkâm tiek ieviesti rîki.Skrûvju konveijeri ir daudz priekðrocîbu. Tiem ir raksturîga augsta efektivitâte, zems pieprasîjums pçc daudz, zemas cenas un zemas ekspluatâcijas izmaksas, vieglums manevrçt, kâ arî iespçja mainît konveijera darba leòíi.Ir arî konveijeri, kas pielâgoti pozîcijas nomaiòai. Pateicoties ðai darbîbai, konveijeru var veikt citâs daïâs. Ne tikai saimniecîbâ. Konveijeri arî ïauj mainît slîpuma leòíi. Skrûvju konveijeri var paplaðinât ar citiem elementiem, piemçram, tvertni, daþâda veida izplatîtâjiem un pagarinâjuma segmentiem.