Spradzienbistamibas piktogramma

ATEX direktîva (Atmosphères Explosibles, kas pazîstama arî kâ Direktîva 94/9 / EK, noteikti ir Eiropas Savienîba, kas definç pamatprasîbas attiecîbâ uz datu produktiem, kas paredzçti sprâdzienbîstamâ vidç. Lielâkâ daïa cieto ogïu raktuvçs izmantoto maðînu un iekârtu spçj eksplodçt metânu un ogïu putekïus, un ATEX direktîva attiecas uz instrumentiem un aizsardzîbas sistçmâm, kas paredzçtas apstrâdei vietâs, kas pakïautas sprâdzienbîstamîbai. Vçl nesen atseviðíâs ES valstîs droðîbas noteikumi bija sadalîti, kas radîja lielas grûtîbas brîvai preèu apmaiòai starp dalîbvalstîm.Ðî iemesla dçï tika izveidota vienota ATEX direktîva, kas apvienoja esoðos modeïus un lieliski veicinâja preèu apriti Eiropas grupâ. Îstenojot Romas Lîguma 100.a panta noteikumus, ATEX direktîvas vissvarîgâkais mçríis ir garantçt preèu brîvu apriti, kas nodroðina augstu sprâdziena aizsardzîbas lîmeni. Attiecîbâ uz ierîcçm, kas paredzçtas ekspluatâcijai apgabalos, kurus apdraud sprâdziens, Eiropas Parlaments un Atvçrta Eiropas Savienîba 1994. gada 23. martâ izdeva ATEX Direktîvu 94/9 / EK, kas 2003. gada 1. jûlijâ stâjâs spçkâ dzîvoklî. Turklât 1999. gada 16. decembrî tika pieòemta Direktîva 1999/92 / EK ATEX137 (saukta arî par ATEX LIETOTÂJI, kas attiecas uz grâmatas minimâlajâm droðîbas prasîbâm telpâs, kurâs pastâv sprâdzienbîstamas vides risks. ATEX Direktîva 94/9 / EK sâka darboties lîdz 2003. gada 1. jûlijam un aizstâja iepriekðçjâs Direktîvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

CE maríçjums (fr Conformité Européennesertifikâcijas iestâdes identifikâcijas numursIzpildes simbolssprâdziena grupaierîces kategorijaaizsardzîbas veidssprâdzienbîstama apakðgrupatemperatûras klase

Mçs iesakâm Atex apmâcîbu