Sv helcnas uzliesmojums

Sprâdzienu nosaka strauja lielu enerìijas daudzumu sadalîðana. Ðî darbîba rada daudzus draudus. Sprâdziens bieþi pavada pçkðòo temperatûra un spiediens, starojumu (piem. Tâ kâ zibens vai kodolsprâdziena gaismas impulsu vai akustiskâ viïòa (parasti ir tik Sonic Boom vai îpaðu bise blastu. Ne velti ðî nekontrolçta parâdîba aizpilda cilvçkus ar bailçm.

Kâdas virsmas ir sprâdzienbîstamas? Tos visbieþâk aizòem zonas, kurâs atmosfçra iespçjamâ apdraudçjuma gadîjumâ var bût sprâdzienbîstama. Kâ eksplozîva atmosfçra ir jâsaprot kâ îpaðs maisîjums viegli uzliesmojoðu vielu, situâcija dominç gâzes, tvaiku vai sîku pilienu vai maisîjumiem ar gaisu atmosfçras apstâkïos, kad temperatûra ir pârâk augsta. Ir vçrts zinât, ka sfçrâs tikai dzirksteles vai elektriskâ loka var izraisît sprâdzienu.

Visbîstamâkâ vide ir m.im. íîmiskajâs rûpnîcâs, pârstrâdes, gâzes uzpildes stacijas, elektrostacijas, krâsu rûpnîcas, krâsu veikalos, degvielas uzpildes stacijâs un transportlîdzekïiem, notekûdeòu attîrîðanas iekârtas, lidostas, graudu dzirnavas un bûvçtavâm. Aizdedzes no ðîm lietâm izraisît sprâdzienu, kuru peïòa bûtu bijusi iedomâjama. Protams, tie radîtu milzîgus materiâlos zaudçjumus un apdraudçtu cilvçku dzîvi.

Lai izvairîtos no iepriekðminçtâ bojâjuma, nekad neaizmirstiet profilaktisko darbîbu, kas ir sprâdziena aizsardzîba. Daudzâs valstîs ir izstrâdâti îpaði likumi, direktîvas un standarti, kuru mçríis ir samazinât sprâdziena risku un novçrst iespçjamo kaitçjumu. Potenciâli sprâdzienbîstamas vides fona gadîjumâ ir jâuzstâda sistçma, kas nodroðinâtu to, ka visi tajâ atrodas.