Telpas ar potenciali spradzienbistamu vidi

Direktîva 94/9 / EK (ATEX ir normatîvs vârds, kas arî savienojas ar ierîcçm, ja arî aizsardzîbas sistçmas. Attiecîgâs ierîces ir kritiski veltîtas to nodroðinâðanai vietâs, kas pakïautas metâna vai ogïu putekïu sprâdzienbîstamîbai. Ðî direktîva pastâv Eiropas Parlamentâ un Naradâ 1994. gada 23. martâ.

https://halu-p.eu/lv/ Hallu MotionHallu Motion - Efektīvs risinājums deformētam purngalam!

Taèu mûsu tiesîbu sistçmâ tas tika noslçgts, pamatojoties uz Ekonomikas ministra rîkojumu, kas pieòemts 2005. gada 22. decembrî. OV Nr. 263, postenis 2203 Informâcijas galvenais nolûks ir, pirmkârt, tuvinât dalîbvalstu tiesîbu aktus, kas atbilst instrumentiem un aizsardzîbas sistçmâm, kas paredzçtas patçriòam apgabalos, kurus apdraud sprâdziens ar metânu vai vairâk ogïu putekïiem. Tomçr direktîva attiecas uz ierîcçm, kâ arî uz aizsardzîbas sistçmâm, kas nodotas ekspluatâcijâ potenciâli sprâdzienbîstamâ attâlumâ. Vienlaikus jâatzîmç, ka tajâ paðâ laikâ apspriests princips attiecas arî uz droðîbas, kontroles un regulçðanas ierîcçm. Ðîs ierîces var izmantot ârpus apspriestajâm zonâm, un tâs ietekmç noteiktas aizsardzîbas lîdzekïu un stilu funkcijas, kas tiek pieðíirtas zemei potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs.ATEX direktîvai ir izòçmumi. Apspriestais princips neattiecas, cita starpâ, uz medicînas produktiem, ko izmanto medicînas sabiedrîbâ. Tas nav savienots ar iekârtu mâjsaimniecîbas vajadzîbâm, individuâlajiem aizsardzîbas lîdzekïiem, kuìiem, transporta aprîkojumam.Ðim Eiropas Savienîbas tiesîbu aktam ir îpaðas prasîbas, kas noteiktas daþos standartos. Turklât tâ klasificç potenciâli sprâdzienbîstamas sfçras, kas noteiktas 1999. gada 16. decembra pielikumâ Nr. A lîdz Wole 1999/92 / EK ATEX137 "Par minimâlajâm prasîbâm, kas palielina to darbinieku uzticîbu un veselîbas aizsardzîbu, kuri potenciâli var tikt pakïauti lasîðanas laikâ ar sprâdzienbîstamu saturu".Dânija un aizsardzîbas sistçmas var bût citu direktîvu mçríi, kas attiecas uz daþâdiem aspektiem un paredz arî CE zîmi. Ðai zîmei jâbût droðai, spilgtai un neiznîcinâmai.Paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno informâciju ATEX 2014/34 / ES. Kïûstot par pçdçjo dienu 2016. gada 20. aprîlî.