Tiridanas policistu teksts

Catch Me, Patch Me!

Magnçtiskajiem filtriem ir pilnîgi jauna zinâtne par ðíidrumu attîrîðanu no daïâm. Lai gan tie ir standarta ðíîdums eïïâm, kâ arî dzesçðanas ðíidrumiem. Magnçtiskâ filtrçðana galvenokârt ir ekonomiska, efektîva un ekoloìiska.

Magnçtiskie filtri galvenokârt ir paredzçti rûpniecisko centrâlapkures iekârtu aizsardzîbai papildus karstajam ûdenim. Tajâ paðâ laikâ tâs ir paredzçtas dzesçðanas un apkures iekârtu aizsardzîbai, kâ arî visu veidu iekârtâm, kas atrodas apskatâmajâs iekârtâs. Magnçtiskie filtri galvenokârt aizsargâ pret cietâm daïiòâm. Magnçtiskie filtri galvenokârt ir vçrsti uz to, lai novçrstu bojâjumus iekârtâ un tajâ ievietotajâm ierîcçm. Viòi arî pievçrð uzmanîbu uzstâdîto magnetizatoru efektivitâtes palielinâðanai. Turklât tie nodroðina iespçju samazinât iekârtu ekspluatâcijas vai apkopes izmaksas un samazinât ûdens vai ðíidruma plûsmas pretestîbu bûvniecîbâ.Magnçtiskajam filtram ir daudz priekðrocîbu un vienlaikus daudz lietojumprogrammu. Ar magnçtiskajiem filtriem jûs varat satikt ûdensapgâdes iekârtâs (ûdensapgâdes iekârtâs, slçgtâs konstrukcijâs, ar konkrçtu ierîèu palîdzîbu, kas piegâdâtas ar izmantojamo ûdeni (piemçram, veïas maðîna, bûvlaukumos ar piespiedu cirkulâciju.Izvçloties pareizo magnçtisko filtru, vispirms ir jâkoncentrçjas uz procesa parametriem. Tas galvenokârt attiecas uz procesa ðíidruma raksturu, veidu, piesâròojuma apjomu un izturîbu, kâ arî efektivitâti, ko mçs vçlamies sasniegt, un paredzamo filtrçðanas efektivitâti.Magnçtiskajâ filtrâcijâ nav izmantojamo materiâlu. Filtra darba elementus var tîrît un daþiem magnçtiskajiem filtriem ir zema plûsmas pretestîba. Daþiem magnçtiskajiem filtriem ir iespçja uztvert daïiòas ar diametru zem 1 mikrona. Piesâròotâji no filtra tiek apstrâdâti puscietâs âdâs, tâpçc ðíidruma zudums ir acîmredzami mazâks. Tomçr magnçtiskâ filtrçðana palielina investîciju izmaksas. Pirmkârt, magnçtiskâ filtra izmaksas ir ïoti lielâkas nekâ standarta membrânas filtriem. Principâ pastâv vesels magnçtisko filtru defekts, kas âtri tiek novçrsts, pateicoties plaðam ekspluatâcijas izmaksu samazinâjumam.