Transporta krustvardu mikla

Riteòbraukðana ir îpaðs transporta lîdzeklis, kas, neskatoties uz visu, prasa daudz sporta un sadedzina daudz kaloriju, tâpçc pareiza velosipçdu diçta ir noderîga. Tâpçc sievietçm, kas ir atkarîgas no daþu papildu kilogramu zaudçðanas, ir pareizais ceïð. Un cilvçkiem, kuri ir atkarîgi no velosipçdu apstrâdes kâ transporta lîdzekïa vai hobija, îpaða uzmanîba jâpievçrð çdienkartei, lai braucieni ar velosipçdu netiktu pârâk tâlu. Zemâk mçs aprakstâm daþus padomus, kas palîdzçs cilvçkiem, kuri ceïo ar lielu attâlumu, uz velosipçdu. Ðeit ir riteòbraukðanas diçta jauniem riteòbraukðanas marðrutiem:

Brokastis.Nav jçgas sakot, ka brokastis ir vissvarîgâkâ maltîte dienas ritmâ. Tas ir pârâk liels uzdevums sniegt mums visu pârçjo dienu, un pârçjie çdieni papildina ðo enerìiju. Piemçrots lîdzeklis, cita starpâ, bûs musli ar augïiem un rozînçm vai makaronu zupa (al dente.Snack.Izceïas ar velosipçdu, tas ir patieðâm labi rûpçties par labu uzkodu, kas dos mums vçrtîbu un apmierinâs pçkðòu badu. Pirmajam elementam jâbût vienkârðiem ogïhidrâtiem, tâpçc to izceï, çdot gatavus banânus vai sviestmaizes ar ievârîjumu un medu. Kad runa ir par dârzeòiem, lieliska pieeja bûs tomâti un sarkanie pipari.Vakariòas.Pçc smaga brauciena mçs varam sajust spçcîgu badu. Tomçr jums nevajadzçtu pârspîlçt dzîvi tûlît pçc fiziskâs piepûles. Tûlît pçc ieraðanâs jums ir nepiecieðams apelsînu sula vai graudaugu bârs (piemçram, Corny. Mçs sçþam pie vakariòâm, ko mçs çdam, un vçlâk, kad atpûðamies pçc piepûles.Mitrinâðanu.Pirmkârt, nedrîkst aizmirst par labu íermeòa mitrinâðanu. Vissvarîgâkais ir dzert pareizo ðíidrumu devu pirms doðanâs uz velosipçdu. Visinteresantâkâ medicîna neapðaubâmi bûs ûdens, dzîvu enerìijas dzçrienu, kas piemçrots sportistiem. Tajâ paðâ laikâ jums ir jâbût veidam, ko darbinieks vçlas apmçram 2 litri ûdens dienâ (protams, ar seksu un íermeòa masu, un iespçjamâ dehidratâcija, it îpaði fiziskajos apstâkïos, nekavçjoties samazinâs mûsu sniegumu, mçs jûtam nespçku un enerìiju.

Protams, velosipçdu diçta, kas satur manas prezentçtâs programmas, nav parasts çdiens, gluþi pretçji. Tomçr tas nav pârçsties! Un sievietçm, kuras ir ieinteresçtas izvçlçties sev vispiemçrotâko diçtu, mçs iesakâm tikties ar dietologu, kurð izvçlçsies mums çdinâðanas veidus tâ, lai es vçlçtos, lai vecâkais bûtu mums piemçrotâkais, nevis vidusmçra cilvçkam.