Tulkotajs dzied

Tas, ka mçs nepazîstam valodu pilnîgi perfekti, klât varam sasniegt arî mûsu dzîvoklî tik brîdi, ka mçs kliegsim mûsu "angïu valodas tulkotâjam, kurð steidzami vçlçjâs!" Tâtad jau ir gadîjums, kad daþreiz ir vajadzîgs tulkotâjs angïu valodâ, un tad jums tikai jâmeklç apkârt. Ja mçs skatâmies apkârt, mçs droði vien to atradîsim!

Angïu tulkotâjs - kur to meklçt? - Mçs jautâjam sev, lûdzam savus draugus. Un reakcija ir ïoti viegla un dabiska - viss, kas jums jâdara, ir atvçrt interneta meklçtâjprogrammu un vienkârði ievadiet paroli, kuru meklçjat.

Protams, visas daudzâs lapas parâdîsies, tâpçc jâpievieno kaut kas tâds, kas dos mums konkrçtus rezultâtus, piemçram, "angïu tulkotâjs" (ja jûs meklçjat konkrçtâ vietâ vai "mutisks angïu tulkotâjs" (ja viòð vçlas, lai mçs bûtu verbâli un ja tas ir atkarîgs no tâ mums rakstveidâ rakstâm to tâdâ paðâ veidâ - "rakstîts angïu tulkotâjs" vai "angïu tulkotâjs" (ja tas vçlas mûs pçc augstâkâs vçrtîbas, un izredzes un pilsçta nav nekas tik svarîgs, un mçs ar prieku samaksâsim labâko angïu tulkotâju uz savu lapu vai ïaujiet mums nokïût pie viòa!.

Kad angïu tulkotâjs paliek procedûrâ, paskatieties uz to. Kopumâ ir vçrts izvçlçties daþus un dot katram no viòiem nelielus testçðanas rîkojumus, lai redzçtu, kâ viòi pârvaldîs, un pçc tam vienkârði izvçlçties labâko vai lçtâko pçc Jûsu vçlmçm.

Un kas notiks, ja paðreizçjâ uzdevumâ tas netiks atklâts? Vai tas tiks atrasts, un tas, ko pçc testçðanas mums nebûs uztverts? Nu, tad brîdis par "angïu tulkotâja - meklçðanas - otrâ mçìinâjuma" rîkoðanu. Un tas ir vienkârði vislabâk uzdot savus draugus, meklçt komandas interneta forumos, pârbaudît tâs viedokïus ... Pareizais angïu tulkotâjs noteikti atradîsies ðajâ jomâ, tâpçc jums nav jâuztraucas par kaut ko ... Bet jums ir jâbût to meklçt labs avanss, jo labs angïu tulkotâjs nav tik izplatîta parâdîba!& Nbsp;