Udens tvaiks daba

Ûdens tvaiki ir plaði izmantots ugunsdzçðanas lîdzeklis. Tas tiek pieòemts tikai slçgtâ telpâ ar nelielu kubikâtu. Ûdens tvaiku izmantoðana, lai dzçstu uz dabîgâm virsmâm, nedod vçlamos rezultâtus. Tvaikam ir mazs svars, kas ir svarîgs atklâtas telpas apstâkïos un nesasniedz pareizu ugunsdzçðanas koncentrâciju.

Tiek reklamçts izmantot tvaiku telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3. Tiem jâbût tâdiem paðiem kâ slçgtâm telpâm. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Visbieþâk tiek dota ûdens tvaika ugunsgrçku dzçðanai, kas var atrasties koka þâvçðanas telpâs, uzliesmojoðu materiâlu glabâtuvçs, uz kuìiem, naftas produktu sûknçðanâ, dzîvokïos ar vulkanizâcijas katliem vai rektifikâcijas kolonnâm.Tvaiks, kâ ugunsdzçðanas metode, var dzîvot, lai izdzçstu cietos íermeòus, kas îpaðos temperatûras apstâkïos nereaìç ar ûdeni. Nav nepiecieðams un ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai, ja sadedzinâðanas materiâli, sakarîbâ ar tvaiku, tiks iznîcinâti.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai izraisa skâbekïa koncentrâcijas samazinâðanos lîdz stâvoklim, kurâ degðanas process nav iespçjams. Tvaiks iztvaiko degoðas gâzes degðanas virsmâ.Visefektîvâkais un noderîgâkais ir ugunsgrçku dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota zem spiediena no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiku kâ ugunsdzçsîbas materiâlu "tvaika ugunsdzçsîba" var izmantot tikai mûsdienu vietâs, kur ir pârliecîba, ka ikviens tajos nav. Ar atgriezenisko saiti par daudzajiem spiediena dzçðanas tvaikiem veselîba var bût neçrta un pat cilvçka.