Vacu sinhronais tulks

Katrâ uzòçmumâ, kur ir gaisa maisîjums ar gâzçm, tvaikiem un uzliesmojoðiem migla veidiem, pastâv aizdegðanâs risks un lîdz ar to eksplozija. Raþoðanas laikâ joprojâm ir elektrostatisko lâdiòu skaitîðana un uzglabâðana.

Uzkrâto enerìiju izplûde ir vidçja un uzliesmojoðu vielu sastâvâ ir apdraudçta darbinieku droðîba un viss mâjâs. Daïçji darba devçjs ir nodroðinât ðo vielu noplûdi no gaisa un novçrst to nokïûðanu ar atbilstoðu ventilâciju. Ir vismaz viens no daudzajiem pienâkumiem, kas Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija nolikumâ viòam uzliek minimâlâs prasîbas uzticîbai un veselîbai darbâ vçsturç, kas attiecas uz piedâvâjumu iesniegt sprâdzienbîstamu vidi dzîvoklî.Darba devçjam ir jânodroðina saviem darbiniekiem droði darba apstâkïi, un, neskatoties uz visiem paðreizçjâ projektâ veiktajiem pasâkumiem, uzliesmojuma risks paliek, viòam ir pilnîbâ jâinformç apkalpe, jânosaka apdraudçjuma apmçrs, pastâvîgi jâuzrauga situâcija un jâsamazina iespçjamâ sprâdziena kaitîgâ ietekme. Ðajâ projektâ tiek izveidots sprâdzienbîstamîbas dokuments, tas ir, sprâdziendroðs dokuments. Viòam ir jâpaliek, lai izveidotu bîstamu saturu grâmatas pozîcijâ. Saskaòâ ar likumu darba devçjam ir pienâkums:- novçrðot sprâdzienbîstamas vides ievieðanu, \ t- aizdegðanâs novçrðana iepriekð minçtajâ atmosfçra,- samazinot raduðâs sprâdziena kaitîgo ietekmi.Tekstâ darba devçjam ir pienâkums reìistrçt visus apdraudçjumu izraisoðo ierîèu pârbaudes un tehniskâs apkopes darbus. Norâda veicamo piesardzîbas pasâkumu veidu, lai noteiktu bîstamîbu un korpusu, kurâ tas var aizdegties. Cilvçkam ir jâzina visas bîstamâs zonas (0, 1, 2, 20, 21, 22. Piekïuve bîstamajai zonai ir îpaði jânorâda ar dzeltenu brîdinâjuma trijstûri, kur vidû ir melns EX. Darba devçjam ir jânorâda evakuâcijas lîdzekïi, un gadîjumâ, ja dzelzceïu izgatavo uz rûpnîcas, kas ietekmç bîstamâs zonas, DZPW pastâvîgi jâatjaunina.