Vakuuma iepakojums

Daþi apzinâti patçrçtâji brînâs, kas ir par vakuuma iepakojumu? Tie ir tâdi, lai risinâtu rûpnîcâ noslçgtus izstrâdâjumus, parasti pârtiku, pateicoties kuriem gaïa, desas un piena produkti saglabâ savu spçku un nav jutîgi pret sarauðanos. Visbieþâk vakuuma iepakojuma piederums ir pieejams tâpat kâ mâjâs gatavoti priekðmeti.

Vispârîgi runâjot, vakuuma iepakojuma mçríis ir aizsargât pârtiku pret gaisu, kas parasti ir galvenais pârtikas sabrukuma cçlonis. Vakuumu var izmantot, lai iesaiòotu pârtikas produktus, izmantojot îpaðus vakuuma maisiòus vai vakuuma tvertnes, kurâm nepiecieðams aizbâznis, vakuuma iesaiòoðanai ir nepiecieðams vakuuma iepakojums (vakuuma hermçtiíi vai iepakotâji, îpaðie rokas sûkòi, kas atvieglo tvertnes putekïsûcçju, var bût noderîgi vakuuma konteineru veiksmîgai lietoðanai mâjsaimniecîbâ. .

Pârtraucot gaisa padevi, iztvaicçjot pârtiku, tiek saglabâta struktûra, krâsa un aromâts. Vakuuma iepakojums arî pagarina pârtikas uzglabâðanas laiku. Izstrâdâjumu, kas jâuzglabâ istabas temperatûrâ, panâkumiem, ðâdu produktu glabâðanas laiku var pagarinât pat èetras reizes - panâkot maizes panâkumus no 2-3 dienâm, uzglabâðanas laiks ilgst lîdz 7-8 dienâm, brîviem produktiem, piemçram, kafijai vai tçjai, uzglabâðanas laiks 2-3 mçneði tiek pagarinâts lîdz 12 mçneðiem. Izvçlçtos gaïas modeïus, kas tiek glabâti ledusskapî, pateicoties vakuuma iepakojuma izmantoðanai, var novietot pat 60 dienas. Saldçtus produktus, kuru izturîba parasti sasniedz 6-12 mçneðus pçc vakuuma iepakojuma, var uzglabât saldçtavâs lîdz 26 mçneðiem.

Lai gan vakuuma iesaiòojums ir saistîts galvenokârt ar pârtikas uzglabâðanu, ir vçrts atcerçties, ka apìçrbi noteikti tiks glabâti atseviðíos vakuuma maisiòos. Ðajâ panâkumâ gaisa ieplûde no maisa samazina uzglabâto priekðmetu apjomu, tâpçc apìçrba vakuuma uzglabâðana var bût procedûra, lai to ievietotu fonâ ar nelielu platîbu.