Velosipcdu negadijumu cclooi

Cilvçka dzîves garantija ir viens no svarîgâkajiem nozares droðîbas aspektiem.Ir skaidrs, ka populârâs kïûdas izraisa svarîgâko notikumu summu gan mâjâs, gan papildus lomai. Tad uz milzîgâs robeþas mûsu - ðíietami mazâs un zemâs - kïûdas padara to nepareizu.

Vai ðos notikumus var novçrst?Protams, ar nosacîjumu par rûpîgu darba vietas sagatavoðanu, pat daudziem pârsteidzoðiem apstâkïiem. Tâtad, ja jûsu pirmâs palîdzîbas komplektâ ir jâatrod plâksteris un elastîgs pârsçjs, protams, nodarbinâtîbas dzîvoklî & nbsp; mums ir jâbût pieejamiem visbieþâk pieejamiem palîdzîbas avotiem.Viens no tiem var bût ugunsdzçsîbas aparâts vai uguns sega - lieliska ugunsgrçka spçle, kas rada neatgriezenisku kaitçjumu un tieðu apdraudçjumu darbîbai vai veselîbai. Ja darba telpâ ir sprâdzienbîstamas zonas vai paaugstinâts ugunsgrçka risks - maksâjiet pçdçjo atzinumu, lai savâ apkârtnç vienmçr bûtu ugunsdzçðamais aparâts ar pareizu apjomu un paòçmieniem, lai apturçtu bîstamîbu.

Ir dabiski, ka atseviðías lietas nevar novçrst un apgût pats - ko mums vajadzçtu darît ðâdâ gadîjumâ?Lielâkâ daïa noteikumu un noteikumu paredz cilvçku evakuâciju - un bieþâk ir vçrtîgi, un atbilstoðu valsts iestâþu, piemçram, ugunsdzçsçju, policijas, âtrâs palîdzîbas vai specializçto vienîbu - gâzes vai enerìijas âtrâs palîdzîbas, aicinâjumu. Òemot vçrâ likumu, iedzîvotâju dzîve ir augstâkâ cena un nav naudas summas, vai problçmas cena nav vçrsta uz dzîvîbas zaudçðanu vai nopietnu kaitçjumu veselîbai. Tâtad, mçìiniet izvairîties no riska vai dot sev to ar citu roku - tikai neizpauþot sevi!