Vinogu piegade

Neskatoties uz to, ka jebkurâ mâjâ ir vienkârða piekïuve citiem enerìijas avotiem, daþreiz tâ var nonâkt pie strâvas padeves. Tâtad, ir viena lieta, kas jums ir jâattîsta un, iespçjams, nâk no çkas sadalîjuma, kâ arî iniciatîvas, kas bûs atbildîgas par daïu no enerìijas piegâdâtâja. Ðâdos brîþos, kad nav elektrîbas, avârijas apgaismojums ir jâieslçdz iekârtâ. Tas ir îpaði svarîgi tad, kad çka nav veidota mçmi, un ikviens, kas tajâ sapulcçjies, bûs tâdâ formâ, kad çkas tumðais interjers ir âtrâkais, ko atstât.

Ðâdu gaismu apvieno ar atbilstoðu veselîbas un droðîbas noteikumu izmantoðanu, kas bûtu jâiekïauj jebkurâ objektâ neatkarîgi no tâ, kâdu dzîvi tâ pârstâv. Aiz viòa uzmanîbas viòð spçj precîzi izcelt koridorus un avârijas izejas. Pçc tam ðîs spuldzes izmanto minimâlo spriegumu, bet tas ir pietiekami liels, lai gan ielas atrisinâðana, gan sievietçm pazîstamas piktogrammas, kas mçìinâs atstât objektu.Jâatzîmç, ka ðâdas lampas var raþot ïoti bagâtîgos apvalkos, gan taisnstûrveida, gan ovâlos. Pateicoties tam, ir viegli tos pielâgot konkrçtai çkai un rûpçties par to, lai tie nedarbotos, lai kur tie bûtu uzstâdîti.

Ïoti bieþi un ðâds apgaismojums tiek nodroðinâts nekavçjoties ar piktogrammâm, kas nodroðina evakuâcijas izeju, arî par to, kâdam nolûkam jâievçro, lai to varçtu viegli atrast. Katra mâja, kas ir dekorçta ðâda veida apgaismojumâ, var dot cilvçkiem lielâku droðîbas sajûtu. Pat tâpçc, ka reâlâ dzîves apdraudçjuma laikâ veidiem bûs iespçja saglabât kârtîbu un nekavçjoties pâriet, lai atrisinâtu iespçjami îsâko marðrutu, kas tiks îstenots.