Virtuves dizaina uzocmumi

Pârdoðanas apjomus, kas reìistrçti fiskâlajâ summâ, vajadzçtu radît nodokïu maksâtâji, kas pârdod preces privâtpersonâm, neveicot uzòçmçjdarbîbas kampaòas, un lauksaimniekiem, kuri maksâ kâ vienreizçju maksâjumu. Pârdoðanas neierakstîðanas gadîjumi ir pakïauti sankcijâm, kas noteiktas konkrçtâ aktâ. Nodokïu maksâtâjiem bieþi ir tendence nepiemçrot tiem uzlikto pienâkumu un kâ pierâdîjumu par bieþiem pârkâpumiem, trûkst kontroles gadîjumu, kad pârsniegts apgrozîjuma ierobeþojums, kas ïauj reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus un panâkumus, kuros tiek ieviesti jauni tiesiskie noteikumi, kas pieprasa izraudzîtas vienîbas. pienâkums veikt uzskaiti.

Pienâkums veikt uzskaiti ar kases aparâtu samaksu nav ilûzija, jo tâ tiek uzrâdîta, piemçrojot sankcijas uzòçmumiem, kas izriet no Likuma par materiâliem un palîdzîbu noteikumiem. Citiem vârdiem sakot, neizmantojot tiesîbu normas, kas nosaka rîkojumu glabât ierakstus, izmantojot kases aparâtus elzab mera & nbsp;, ir saistîta ar sareþìîtâm sankcijâm, ðeit nav vçrts riskçt. Ne katrs vadîtâjs apzinâs ðo faktu un nezina likumu.

Kopâ ar mâkslu. 111 par. 2 par nodokli par izstrâdâjumiem un palîdzîbu, nodokïu administrâcijas vadîtâjs vai fiskâlâs kontroles iestâde var uzlikt smagu sodu 30% apmçrâ no nodokïa, ko iekasçja par preèu vai pakalpojumu iegâdi. Attiecîbâ uz fiziskâm personâm par trûkumiem ierakstu pârvaldîbâ ðâds uzòçmums ir vainîgs nodokïu pârkâpumâ vai noziegumâ. Tâpçc nemçìiniet apkrâpt varas iestâdes savâ paðreizçjâ lomâ, un, pirmkârt, jums jâiesaista grâmatveþa vai jurista padoms, kas nodroðinâtu, ka uzòçmçjs ievçro likumâ noteiktos noteikumus.

Attiecîbâ uz pârdoðanas apjomiem, kas reìistrçti, izmantojot kases aparâtus, ir vçrts atzîmçt, ka nodokïu pienâkums attiecas tikai un vienîgi uz trûkumiem, kas ietvçra paðreizçjo pozîciju no 2008. gada 1. decembra, tâtad no juridiskâs komandas iegûðanas brîþa pilsçtâ. tiesîbu normas. Ðeit par labklâjîbu kïûdu labâ tiesîbsargâjoðâs iestâdes nebûs atbildîgas par juridisko, nodokïu un miermîlîgo atbildîbu kâ laika posmu pirms 2008. gada 1. decembra. ir iekïauts noteiktajâ pakâpç, un tâpat arî likumâ noteikto darbîbu apturçðana.