Visaptverodu bcrna audzinadanu

ATEX direktîva ir materiâls, kura galvenais mçríis ir bîstamo zonu vçrtîba pirms sprâdziena. Ðî direktîva ir iegûta daþâm ierîcçm un aizsardzîbas metodçm, kas var izraisît metâna vai ogïu putekïu eksplodçðanu dabîgâ vai zemâ sistçmâ. Ðî informâcija ir svarîga, piemçram, raktuvçm, kur pastâv ïoti liels sprâdziena risks.

Ðis fakts nosaka atex prasîbas attiecîgo ierîèu diapazonâ. Tomçr jâatzîmç, ka tâs ir vispârçjas vçlmes, ko var izstrâdât ar citiem dokumentiem. Tomçr jâpatur prâtâ, ka îpaðâs prasîbas nevar bût noderîgas saistîbâ ar ðo informâciju.Tieði atex iemesls ir nepiecieðamîba pârbaudît un maríçt ierîci vai aizsardzîbas sistçmu sadarbîbâ ar droðîbas prasîbâm. Paziòoðanas institûcija darbojas tâdâ veidâ, un katrai ierîcei jâbût aprîkotai ar CE kustîbu, kurai jâbût lasâmai ikvienam. CE maríçjums ir paredzçts, lai ietvertu lietoðanas droðîbu, veselîbas aizsardzîbu un vides aizsardzîbu.Turklât Ex maríçjumâ jâparedz trauki un aizsargsistçmas - tas ir, sprâdzienbîstamîbas speciâlists.Gan ierîces, gan aizsargsistçmas, kas darbosies / atradîsies vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, jâveido saskaòâ ar tehniskajâm zinâðanâm. Tâs tiek veidotas, pamatojoties uz iespçjamo kaitçjumu darba laikâ. Tâdâ paðâ veidâ ir jâveic abas puses un elementi.Ierîces, aizsargsistçmas, detaïas, mezgli ir jâveic ar tâdiem produktiem, kurus neviena sistçma nespçtu veicinât aizdegðanos. Tas nozîmç, ka tie nevar bût viegli uzliesmojoði un nevar reaìçt íîmiski ar sprâdzienbîstamu saturu. Tas nozîmç, ka neviena skola nevar ietekmçt aizsardzîbu pret sprâdzieniem nepiemçrotâ veidâ. Tiem ir jâbût nejutîgiem pret koroziju, lietoðanu, elektrisko strâvu, mehânisko pretestîbu un temperatûras ietekmi.ATEX direktîva cieð no visas dzîves un cilvçku veselîbas aizsardzîbas beigâm.