Visu lapu tulkodana pdf

Tekstu tulkoðana, bieþi vien no valodas, ko mçs neesam speciâlisti, var radît daudzas problçmas. Ja mçs esam ieinteresçti tikai tâda tieðsaistes raksta tulkoðanâ, kas viòiem ir nepiecieðams lasît savâ valodâ, zinot valodu, no kuras mçs tulkosim, pamatus, mums bûtu jârisina mâjas privâtums.

Ðâda apmâcîba, ka tam nebûs raksturîga augsta klase, un, protams, ïauj mums saprast, ko autors mums bija devis.Tas ir atðíirîgs, ja mçs vçlamies pârvçrst delikâtâku tekstu un pat dokumentu. Zvçrinâts tulks izmanto viòam speciâli sagatavotu zîmogu, kas ietver informâciju, piemçram, viòa vârdu, uzvârdu, valodu, kuras daïâ viòð ir tulks, un papildus zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ. Tulkotajâ dokumentâ tiek izvçlçta vairâk informâcijas par to, vai tulkojums ir veikts ar daþâdiem tulkojumiem, kopijâm, kopijâm vai oriìinâlu. Dokumentu tulkojumus var izveidot arî no poïu valodas uz tâlâm un otrâdi. Ja mçs meklçjam zvçrinâtu tulku, mçs varam apmeklçt Tieslietu ministrijas tîmekïa vietni, kur tiek òemts vçrâ pilns zvçrinâtu tulkotâju saraksts, kuri izmanto tiesîbas praktizçt ðo profesiju mûsu valstî. Tieslietu ministrija arî regulç zvçrinâtu tulkotâju atalgojumu, ja viòi strâdâ valsts institûciju darbâ.Ja mûsu ienâkumi nav ïoti skaidri un mçs rûpçjamies par to, lai tiktu nodroðinâta vismazâkâ naudas summa, mçs nekâdâ gadîjumâ neesam pârliecinâti, ka mçs izmantojam bezmaksas tieðsaistes dokumentu tulkojumus. Tîmekïa vietnçs, kas piedâvâ ðâdus pakalpojumus, parasti tiek pieòemti vienkârðie tulkotâji, un viòu sagatavoto dokumentu tulkojumi ir tikai orientçjoði. Tajâs ir daudz kïûdu, jo tâs pârveido tikai vienu vârdu vai frâzi formâ, bet tâs nesniedz visu teksta jçgu, kâ arî tâs nav profesionâlas, tâs netiks novçrtçtas nevienâ iestâdç.