Zinadanas par cv angiu valoda

Patlaban darba devçji vçl vairâk pievçrð uzmanîbu valodu apguvei gan mûsu cilvçkiem, gan kandidâtiem. Agrâk, ar nozîmîgu valodas vadîbu vai pat nezinot citu valodu, bija svarîgi mierîgi uzsâkt kâdu darbu. Tomçr ðobrîd ir ieteicams zinât daþas daþas valodas tâdâ stâvoklî, kas garantç pamata sarunu.

Poïu valodu apguves lîmenis ir gadu no gada. Jau pamatskolâ un vidusskolâ, kâ arî vidçjâ izglîtîbâ tiek mâcîta vismaz viena sveðvaloda. Pçtîjumi liecina, ka cilvçki, kas sveðvalodu zina daudz labâk nekâ viòiem ir alga lîdz pat 50%, pat ja viòiem nav ðâdu prasmju. Ko ðâdâs valodu stundâs mçs varam palîdzçt? Ðis ir ïoti delikâts jautâjums, kas ir satura priekðmets. Tagad, biroja praksç (no balto apkaklîðu darbiem, sveðvalodu mâcîðanâs notiek praktiski visâs iespçjamâs lietâs. Sâkot no attiecîbâm ar attâliem klientiem, piegâdâtâjiem, saòçmçjiem vai raþotâjiem, tulkot dokumentus pastâvîgâ kontaktâ ar kolçìiem uzòçmumâ, kas nav poïi, un tas kïûst arvien izplatîtâks jaunajâ pasaulç. Turklât, ceïojot uz ârzemçm, ieteicams apgût valodas, parasti pietiek ar angïu, spâòu vai krievu valodu, tikai nedaudz íînieðu, japâòu un korejieðu, nelielu iemeslu dçï: lielâkâ daïa produkcijas tikko ir pârcçlies uz Âzijas galiem, tâpçc speciâlisti, kuri zina ðos stilus, ir noderîgi. Dokumentu tulkoðana ir ïoti svarîga, jo Âzijas raþotâji bieþi nezina angïu valodu, un viòiem jâtulko, lai parakstîtu lîgumus ar Rietumu saòçmçjiem. Apkopojot visu savâkto informâciju, mçs nonâkam pie tiesas, ka mçs vispâr nemâcâm valodas, jo mçs ne tikai veidojam sevi un izveidojam sevi mûsdienu kultûrâm, bet pasaule turpina virzîties uz priekðu tâdâ virzienâ, kur bûs sliktâka kvalitâte ar cilvçkiem, kuri nezina valodas.