Zvcrinats tulks kielce

Mûsu mâjas joprojâm ir daudz tehnoloìiski attîstîtas. Jau tiek izmantotas daþâdas funkcijas, izmantojot tâlruni. Lîdzîgi situâcijas ir birojos. Izveidojot jaunu mâju vai atjaunojot veco mâju, domâsim par to, kâ palielinât çrtîbas.

Centrâlie putekïsûcçji ir ïoti veiksmîga inovâcija. Piemçram, varam ierîkot ðâdu ierîci pagrabâ vai garâþâ. Tad viòam nebûs lielisku darbu debesskrâpî, un neviens troksnis nevienam netraucçs. Íermenis bûs bagâts, lai to izmantotu pilnâ mâjâ vai uzòçmumâ. Tajâ paðâ laikâ, vakuums, kas ir ïoti daudz, nekâ pats cilvçks, kas palielina produktivitâti. Vispirms apspriedîsim, ko çdiens atbilst jûsu prasîbâm. Pie mums var palîdzçt mûsdienîgs pârdevçjs un ieteikt konkrçta modeïa izvçli. Vislabâk ir nolîgt specializçtu kompâniju montâþai, jo slikti novietota iekârta var kavçt centrâlâ putekïsûcçja darbu. Pareizi izvçlçts putekïsûcçjs bûs energoefektîvs un viegls. Aizmirstiet par smagu putekïsûcçju ap mâju un meklçjat dzîvokli, lai to savienotu.

Tâ sauktie gudrâs mâjas ir ieguvuði paðreizçjos publicitâtes laikus. Kâdas ir viòu „zinâðanas”? Telpâs uzstâdîtâs sistçmas rada ïoti bîstamu iejaukðanos ierîèu meþâ. Îpaðs viedtâlruòa lietojums ïauj piekïût tâdâm iespçjâm kâ logu regulçðana, baroðanas izslçgðana, apsildes ieslçgðana vai durvju aizvçrðanas pârbaude. Padomâjiet, cik reizes esat bijis pârsteigts, kad pametât mâju vai izslçdzât ierîci vai aizvçrât durvju ceïu. Iespçjams, jums vispâr nav ðâdu rûpes un sakiet to zemâ veidâ, un veiksmîgi, kad parâdâs trauksme, izlabojiet savu kïûdu. Ðîs sistçmas dabiska daïa ir uzraudzîba un visa veida trauksmes signâli ar sporta detektoriem un augsti attîstîtiem droðîbas elementiem. Paðu mâjâs, ko tas pats nosûta droðîbas sabiedrîbai vai policijai. Zaglis domâs divreiz, pirms mçìinât aplaupît ðâdu mâju.

Jaunâ tehnoloìija ietaupa mums klimata un rûpes. Mana diçta ir nenovçrtçjams ietaupîjums, un ir vçrts ieguldît paðreizçjâ tipa sistçmâ. Jûs, iespçjams, to nenoþçlosiet!